Showing posts from June, 2020

आता तुमचे मन कोणीच दुखवू शकणार नाही.

आपल्याला लोक कधी कधी घालून पाडून बोलतात आपण काही चुकी केली नसताना. आपमान करायचा…

That is All